Elektro Installatiebureau Derks
De Amert 414 H Veghel, Noord-Brabant 5462 GH
Phone: 0413-350505

Sterkin erkende installateur

Uneto erkende installateur

 

Privacy verklaring

                                                                                                          

Elektro Installatiebureau Derks, gevestigd aan De Amert 414H te Veghel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken en verwerken van projecten
 • Het opstellen en aanbieden van offertes
 • Het verwerken en afhandelen van uw bestellingen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Service verlenen op afstand
 • Garantie werkzaamheden

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluitvorming welke door computersoftware automatisch uitgevoerd wordt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens > 8 jaar > Voor garantiewerkzaamheden
 • Personalia > 8 jaar > Voor garantiewerkzaamheden
 • Adres > 8 jaar > Voor garantiewerkzaamheden
 • IP-adres > 8 jaar > Voor garantiewerkzaamheden
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website > 2 jaar > voor het verbeteren van onze online diensten en content. Op de pagina cookie beleid  leest u meer over cookies.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Facebook  > Bijhouden van gebruikersinformatie
 • Google > bijhouden van statistieken en locatie gegevens

Voor meer informatie over de hierboven vermelde cookies verwijzen wij u naar de privacy en cookie verklaringen van de desbetreffende diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke toestemming.

-          Leveranciers: Uw persoonsgegevens kunnen door ons gedeeld worden met leveranciers. Afhankelijk van de aard van dienst wordt bepaald welke gegevens met de leverancier gedeeld wordt. Doorgaans betreft dit voornaam, achternaam, telefoonnummer en adres. De leveranciers gebruiken uw persoonsgegevens voor het aanbieden van offertes en/of het leveren van materialen op locatie.

-          Fabrikanten: Uw persoonsgegevens kunnen door ons gedeeld worden met fabrikanten. Afhankelijk van de aard van dienst wordt bepaald welke gegevens met de fabrikanten gedeeld wordt. Doorgaans betreft dit voornaam, achternaam, telefoonnummer, adres en/of ip adres. De fabrikanten gebruiken uw persoonsgegevens voor het aanbieden van online diensten en services. Dit kan onder meer bestaan uit het op afstand of op locatie verhelpen van storingen en/of inbedrijfstellen van installaties en systemen.

-          Dienstverleners: Uw persoonsgegevens kunnen door ons gedeeld worden met dienstverleners. Afhankelijk van de aard van dienst wordt bepaald welke gegevens met de dienstverlener gedeeld wordt. Doorgaans betreft dit voornaam, achternaam, telefoonnummer en/of adres. De dienstverleners gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van hun aangeboden diensten.

-          Overheidsinstanties: Uw persoonsgegevens kunnen op verzoek van de overheidsinstantie met de desbetreffende instantie gedeeld worden voor zover de wet dit toestaat.

-          Administratiekantoor: Uw persoonsgegevens kunnen door ons gedeeld worden met het administratiekantoor.  Afhankelijk van de aard van dienst wordt bepaald welke gegevens met dit administratiekantoor gedeeld wordt. Doorgaans betreft dit voornaam, achternaam, adres, rekeningnummer en/of btw nummer. Het administratiekantoor kan uw gegevens gebruiken voor het opstellen van jaarrekeningen en verwerken van fiscale administratie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Elektro Installatiebureau Derks gebruikt cookies met een puur technische en analytische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elektro Installatiebureau Derks en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde persoon of organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elektroderks.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek. Elektro Installatiebureau Derks wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@elektroderks.nl. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Al onze servers zijn voorzien van een anti virus programma
 • Ons netwerk is onder andere beveiligd middels een firewall
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.